Barion Pixel

 Nyereményjáték

Játék- és adatkezelési 

szabályzat

 

 1. 09.15.
 2. Játék szervezője és a játék rövid leírása

 

 • Jelen nyereményjáték (a továbbiakban „Játék, Kampány”) szervezője az Gradiens Termékfejlesztő Kft. 2074 Perbál, Levendula u. 1, a továbbiakban „Szervező/adatkezelő”.
 • Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos:

Telefon: +36 1 460 08 04                                        E-mail: iroda@gradienskft.hu

 • A nyereményeket a Szervező biztosítja.
 • Jelen játékszabályzat a Gradiens Termékfejlesztő Kft. cégnév székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
 1. Jelen szabályzat elérhető az alábbi weboldalról: https://keveshop.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat
  • A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.
  • A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. Részvételi feltételek
  • A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

 

 • .A játék leírása:

 

Játékos megírja nekünk véleményét néhány mondatban a választott termékről 2023. szeptember 30-ig, és elhelyezi az alábbi felületeken: keveshop.hu, Krémmáni.hu, Facebook/kevecosmetics. Amennyiben mindhárom felületen elhelyezi véleményét, és ezt megerősítí nekünk https://keveshop.hu/velemeny-bekuldese/, újabb ajándékterméket választhat, amelyet Szervező postáz Játékosnak! 

 

 • A játékban megadott feltételek teljesítésével játszhatnak
 • A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez, továbbá tudomásul veszi, hogy szabályzat szerződésnek tekintendő, így az adatkezelés szükségszerű a szerződés teljesítése érdekében.
 • Játék időtartama: 2023 09.22 – 2023 09.30-ig tart.
 • A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett esetleges aktivitások nem vesznek részt a játékban.
 • A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában áll ellenőrizni.
 • Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.
 • Amennyiben a Játékos 2 napig nem elérhető, illetve a nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.
 1. Nyeremények és sorsolások
  • A Játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik:

 

Minden vélemény író Játékos között, 5db téli szezonális rutin ajándékcsomagot (15.000Ft értékben) sorsolunk ki.

Minden Játékos aki, 3db véleményt ír a megjelölt internetes oldalakra 1db Keve terméket kap ajándékba.

 

 • Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a Játékban részt vett, és aki a sorsoláson Nyertes lesz. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható.
 • A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatók.
 • A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
 • A nyertesek és pótnyertesek kisorsolása gépi sorsolással történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.
 • Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 2 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

 

 

 1. Kizárás
  • A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.
  • A Szervezők, valamint azoknak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
  • Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.
 2. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása
  • A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
  • A Pótnyerteseket Szervezők csak abban az esetben értesítik, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
  • Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervezők úgy tekintik, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
  • Szervezők teljes mértékben kizárják a felelősségüket minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek
  • A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.
  • A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
  • Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. A nyeremények kézbesítése

 

 • A sorsolás napja: A posztban megadott időpont.
 • A nyeremény átadására a sorsolási esemény után, személyesen kerül sor/ vagy kiszállítás!

 

 1. Felelősség kizárás

 

 • Az adatszolgáltatások hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan adat, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
 • A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 

 1. Adatkezelés
 2. Nyereményjáték
  • A játékban résztvevő felhasználók adatait az Gradiens Termékfejlesztő Kft: célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
  • Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait az Gradiens Termékfejlesztő Kft. a nyertesek névsorában közzétegye, továbbá, hogy a sorsoláson róla felvétel készüljön.
  • Az Gradiens Termékfejlesztő Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
  • Az Gradiens Termékfejlesztő Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Instragram/facebook profil, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím, sorsolás, vagy nyeremény-átadás esetén az érintett képmása, hangja.
  • Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
  • Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a sorsolásig, illetve a nyeremény átadásáig kezeli.
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
  • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

 

 1. Adattovábbítás (címzett) a nyeremények postázása érdekében
  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.
  • Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.
  • Az adatkezelés célja: A nyeremény kiszállítása.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart.
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

 1. Gradiens Termékfejlesztő Kft. Tulajdonosai és ügyvezetői.

 

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
 • Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

 

 

 1. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 • Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 

 1. Az érintettek jogai
 2. A hozzáférés joga
 3. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog
 2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog
 2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog
 2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 3. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 4. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 5. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 6. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog
 2. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog
 2. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 2. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 3. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 4. Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 5. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 6. Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. Intézkedési határidő

 

 1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

 1. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 2. Az adatkezelés biztonsága

 

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 1. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 2. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 3. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 4. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

 

 

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

 1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 1. Panasztételi lehetőség
 2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 3. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 4. Telefon: +36 -1-391-1400
 5. Fax: +36-1-391-1410
 6. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Vegyes rendelkezések
  • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
  • Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
  • Ezt a nyereményjátékot a Instagram / Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram / Facebook.

 

 

Sikeresen hozzáadtad a terméket a kosárhoz!